HIMMELEN

Det hebraiske ord shameh er oversatt himmel eller himmelen. Ordets opprinnelige betydning er: ‘å være høy, et opphøyet sted.’ Det brukes om Guds bolig, men er også brukt om luftrommet med skyene, om stjernehimmelen og også som en omskrivning av Gud, for ikke å bruke Guds navn. Og, som vi også skal se av flere skriftsteder, om verdslige herskere, fyrster og prester, som regjerer fra en opphøyet posisjon.

I Det nye testamente er det greske ord ouranos brukt, og har den samme betydning. Epouranios er brukt om det himmelske, det som tilhører himmelen, eller dreier seg om den.

Salme 115:16 forteller oss: «Himmelen er Herren himmel, men jorden har han gitt til menneskenes barn.» Med andre ord: himmelen er Guds bolig. Bibelen forteller oss, at det aldri har vært Guds mening at menneskene skal til Guds himmel, men at himmelen skal huse Jesus inntil han kommer tilbake til jorden for å opprette fredsriket – Guds rike – himlenes rike, på jorden. (Ap.Gj.3:21: Åp.11:15:  Luk.1:32-33:  Dan.7:13-14)

I Efeserbrevet oppfordrer Paulus efeserne til misjonsvirksomhet: «Slik skulle Guds mangfoldige visdom nå gjennom menigheten bli kunngjort for maktene og myndighetene i himmelen» (Efes.3:10). Gresk tekst: «for maktene og myndighetene i himmelrommet.» Her er ordet epouranios brukt, altså i det himmelske, i et opphøyet sted.

1978 Bibel bruker ordet: himmelrommet

1893 Bibel bruker ordet: for fyrstendømmerne og maktene i himmelen.

Alle logikk sier at:

  • Menigheten i Efesus hadde ingen mulighet til å forkynne Guds visdom for englene i himmelen!
  • Gud sørget selv for den kunnskap de himmelske engler skulle ha. Det er ingen mening i at menigheten i Efesus skulle forkynne for dem!

1893 oversettelsen er nærmest sannheten: Det var ikke i himmelen, eller himmelrommet Guds visdom og evangeliet skulle forkynnes, men for de romerske makthavere i Efesus, i den politiske ‘himmel’ som var i en opphøyet maktposisjon.

Et annet misforstått skriftsted er Efes.6:12:”For vi har ikke kamp mot kjøtt og blod, men mot maktene, og mot myndighetene, mot verdens herskere i dette mørke, mot ondskapens åndehær i himmelrommet.» Gresk tekst: «For ikke er for dere kampen mot blod og kjøtt, men mot maktene, mot myndighetene, mot verdens herrene, mørkets tidsalderens denne, mot de åndelige ondskapens i de himmelske.» Her er ordet: epouranios brukt. Med andre ord: de i opphøyede posisjoner – myndighetene, og deres åndelige ondskap, d.v.s. hedenske religioner og forfølgelse av de kristne. Som verdenshistorien har fortalte oss om!

Åp.12:7 forteller at det ble strid i himmelen. Åpenbaringen ble gitt Johannes ca. år 100 e.Kr. Og bokens første vers forteller at åpenbaringen ble gitt i tegn, for å vise Guds tjenere det som skulle skje snart, altså etter at boken ble skrevet, og det er begivenhetene i verdenshistorien fra år 100 og fram til Jesus kommer tilbake. Jesus lærer oss i sin bønn ‘Fader Vår’, ca.70 år tidligere: «Skje din vilje på jorden, som den skjer i himmelen.» Jesus og Guds Hellige Ånd kan ikke lyve! Og Guds engler synder ikke, og de er fjerne fra tanken om opprør mot Gud. For syndenes lønn er døden (Rom.6:23), og englene kan ikke dø (Luk.20:36) og derfor er det helt utenkelig at de gjør opprør! Den strid i ‘himmelen’ som omtales i Åp.12:7 er en strid mellom makthavere i den politiske ‘himmel’ mellom Roms hedenske makthavere og keiser Konstantin, som forsvarte de kristne.

Reklame