DAVIDS TRONE

Engelen Gabriel ble sendt av Gud til jomfru Maria og fortalte henne at hun skulle føde en sønn uten manns mellomkomst. Dette skulle skje idet Den Hellig Ånd, Guds kraft, skulle komme over henne, og  det hellige om ble født, skulle kalles Guds Sønn (Luk.1:26-37): “Han skal være stor, og kalles Den Høyestes Sønn. Gud Herren skal gi ham hans far Davids trone, og han skal være konge over Jakobs hus til evig tid …” (v.32-33).

Gud utvalgte Israels barn til sitt folk (2.Mos.19:5-6) og Han var deres konge (1.Sam.8:7 og 12:12  Jes.44:6). Han befalte Samuel å salve David til konge (1.Sam.16:1) og lovet ham å bygge hans kongetrone til evig tid (2.Sam.7:12-13  1.Krøn.17:11-14). David og hans etterkommere satt på Herrens kongetrone og regjerte over Israel (1.Krøn.28:5). Mange av Davids etterkommere var gudfryktige. De ble velsignet og riket reddet av Gud i krisetider. Men avgudsdyrkelse, ugudelighet og synd tok etterhvert overhånd, og tilslutt ble siste konge av Davids ætt forkastet. Profeten Esekiel forteller om dette: “Du dødsdømte, du ugudelige, du Israels fyrste, din dag er kommet når den misgjerning er skjedd som fører til undergang! Så sier Herren, Herren: Ta luen bort og løft kronen av! Det som nå er, skal ikke være mer. Det lave skal opphøyes, og det høye skal fornedres. Jeg vil vende opp ned, opp ned, opp ned på det som er. Heller ikke med dette skal det bli inntil han kommer som retten tilhører, og jeg gir ham den” (Esek.21:25-27).

Denne rett tilhørte Juda, og vi leser i 1.Mos.49:10: “Kongespir skal ikke vike fra Juda … inntil fredsfyrsten kommer og folkene blir ham lydige.” Denne profeti ble oppfylt med Jesus og hans gjerning, og vil bli fullbyrdet når han kommer tilbake.

Den oppstandne Jesus sier i sitt budskap til menigheten i Filadelfia: “Dette sier Den Hellige, Den Sannferdige, han som har Davids nøkkel, han som lukker opp og ingen lukker igjen, og som lukker igjen og ingen lukker opp.” (Åp.3:7). Å ha nøkkelen til Davids hus innebærer å ha makt til å bestemme husets skjebne. Det tilkommer Messias å sitte på Davids trone og herske overs hans rike (Jes.9:7).

Jesus har lukket igjen Davids hus på jorden, og intet menneske kan komme inn i det.  Han vil åpne det igjen, når den tid kommer, ved å gjenreise Israel uten at de forenede krefter av alle verdens nasjoner vil være istand til å hindre det.  Og Jesus vil sitte på Davids trone og opprette et rike hvor freden vil bli uten ende.

Reklame