APOSTEL

Det gresk ord apostolos betyr en budbringer eller en representant for en annen. I Bibelen er ordet brukt om mennesker som er betrodd en spesiell oppgave for Kristus.

Jesus valgte tolv menn til denne oppgave. Matt.kap.4,19 forteller om Jesu oppfordring til Peter og Andreas: “Følg meg, så vil jeg gjøre dere til menneske-fiskere.” I Luk.5:10-11 leser vi at Jesus sa til Peter: “… Frykt ikke. Fra nå av skal du fanger mennesker … og de [Peter, Jakob og Johannes] forlot alt og fulgte ham.”

Peter var den apostel som stod fram og bekjente at Jesus var den Messias som Moses hadde skrevet om og som profetene hadde lovet og forutsagt (Matt.16:15-16). Jesus selv var meget forsiktig med å erkjenne dette overfor jødene av frykt for at de skulle gjøre ham til konge med makt før han hadde gjennomført lidelsens vei. Derfor forbød han disiplene å si dette til noen (v.20).

På Peters bekjennelse svarer Jesus: “Jeg sier deg at du er Peter (på gresk: petros, som betyr stein, fordi han var fast og modig i sin bekjennelse) og på denne klippe (gresk: petra, som betyr klippe, berg, og begge ord er i èntall. Petra betyr derfor ikke mange steiner) vil jeg bygge min menighet.”  Menigheten bygges ikke på Peter (petros) som katolikkerne lærer, men på en ‘klippe’ (petra). Med dette ordspill – petros og petra, fremhever Jesus at det er Peters sterke og modige bekjennelse som er den klippe som Jesus skal bygge sin menighet på. Klippen og bekjennelsen lyder: Jesus er Messias, den levende Guds Sønn, beskrevet og lovet av Moses og profetene.

Etter oppstandelsen, i Guds rike, får apostlene dette løfte av Jesus (Matt.19:28): “Sannelig sier jeg dere: I gjenfødelsen – når Menneskesønnen sitter på sin herlighets trone – da skal også dere som har fulgt meg, sitte på tolv troner og dømme Israels tolv stammer.”

Detaljert beskjed om apostlenes oppgave og deres mulighet til å gjennomføre den, fikk de av den oppstandne Jesus (Ap.Gjern.1:8): “Men dere skal få kraft idet Den Hellige Ånd kommer over dere. Og dere skal være mine vitner både i Jerusalem og i hele Judea og Samaria og like til jordens ende.” En meget viktig del av denne oppgave var at de skulle vitne om Jesu oppstandelse, noe som kommer tydelig fram da en ny apostel skulle velges til erstatning for Judas Iskariot: “Derfor bør vi av de menn som fulgte med oss hele tiden mens Herren Jesus gikk inn og ut blant oss, like fra han ble døpt av Johannes til den dag han ble tatt opp fra oss – en av disse menn bør sammen med oss være vitne om hans oppstandelse.” (Ap.Gjern.1:21-22).

Utvelgelse av Paulus som apostel finner vi i Ap.Gjern. kap.9. I vers 15 leser vi at Ananias, en disippel i Damaskus fikk denne befaling av Jesus i et syn: “Gå av sted! For et utvalgt redskap er han for mig, til å bære mitt navn fram både for hedningefolk og konger og for Israels barn.”

Hvordan apostlene i lydighet gjennomførte den oppgave de var pålagt til tross for at de, som alle oss andre, var belemret med personlige, menneskelige svakheter, leser vi om i Det Nye Testamente.

Reklame